Sprzedaż kredytów dla mikrofirm w listopadzie 2022 r. Newsletter BIK – Mikroprzedsiębiorcy

W listopadzie 2022 r., w porównaniu do listopada 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-9,5%), jak i wartościowym (-21,4%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-46,6%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-16,1%) mniej kredytów obrotowych. Jedynie w przypadku kredytów w rachunku bieżącym dynamika była dodatnia i wyniosła (+2,5%). Spadła w porównaniu do listopada 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-60,3%) oraz kredytów obrotowych o (-29,4%). Tylko wartość kredytów w rachunku bieżącym udzielonych w listopadzie 2022 r. w porównaniu do listopada 2021 r. wzrosła o (+16,3%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-12,7%) w ujęciu liczbowym oraz o (-11,4%) w wartościowym. Przy czym w ujęciu ilościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-34,6%). W ujęciu wartościowym ujemna dynamika (-34,8%) dotyczyła kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych (-11,2%). Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+4,8%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Listopadowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,62% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w listopadzie 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,62%, kredyty w rachunku bieżącym 3,94% oraz kredyty obrotowe 9,75%. W listopadzie 2022 r. w porównaniu do października 2022 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,02). Indeks pogorszył się (wzrósł) jednak w porównaniu do listopada 2021 o (+1,36).
W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,02).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 11,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br., 5,5 tys. zaciągnęły firmy usługowe (49,2%) i 2,6 tys. handlowe (23,6%). Łącznie 72,8% udzielonych w listopadzie 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.
Z całkowitej kwoty 1,410 mld zł, banki udzieliły 539 mln zł (38,2%) kredytów firmom z sektora usług oraz 415 mln zł (29,5%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w listopadzie 2022 r. 67,7% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.
W listopadzie 2022 r. najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania produkcji (-19,9%) oraz handlu (-13,4%). W ujęciu wartościowym w listopadzie 2022 r. w porównaniu do listopada 2021 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom produkcyjnym (-31,8%) oraz handlowym (-21,2%).

W okresie styczeń-listopad 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła (-17,5%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-17,1%).
W ujęciu wartościowym banki udzieliły w okresie jedenastu miesięcy br. 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku niższego finansowania firmom z trzech sektorów. Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-21,5%) oraz handlowym (-15,7%). W tym okresie wzrosła jedynie wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+0,9%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w listopadzie 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 6,0%. Najlepszy (najniższy) odczyt w listopadzie br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wyniósł 5,02%.
W porównaniu do listopada 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach: handlu (+1,86), usługach o (+1,41), budownictwie o (+0,95) oraz produkcji o (+0,74).