PZW kieruje sprawę do Prokuratury

Polski Związek Wędkarski zawiadomił Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedmiotem zawiadomienia jest brak podstaw prawnych i merytorycznych programu „Opłata krajowa”. Strona społeczna od kilku tygodni prowadziła dialog z Wodami Polskimi, jednak do dziś nie zaprezentowano założeń technicznych i kalkulacji ekonomicznych programu.

Jak wprowadzono „Opłatę Krajową”

Ówczesny Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 5.05.2022 r wydał zarządzenie, wprowadzając jednostronnie wzór umowy użytkowania obwodu rybackiego. Zarządzenie uzależnia możliwość zawarcia/przedłużenia umowy na użytkowanie obwodu rybackiego od przystąpienia do programu „Opłata krajowa”. Przy jednoczesnym braku jakichkolwiek informacji co do zasad i podstaw prawnych w/w programu. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego nie zostali o takiej zmianie w żaden sposób uprzedzeni, ani treść umowy nie była z nimi konsultowana. Projekt ten nie był również konsultowany z innymi organizacjami branżowymi w Polsce, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi mimo sprawowania ustawowego nadzoru, nie brało udziału w przygotowaniu tego programu ani konsultacjach.

Dotychczasowe próby dialogu

Polski Związek Wędkarski wielokrotnie podejmował próby wypracowania porozumienia, które pozwoliłoby dostosować wzór umowy użytkowania do przepisów powszechnie obowiązujących.  Obowiązek przystąpienia do programu „Opłata Krajowa” nie ma jakiejkolwiek podstawy w przepisach rangi ustawowej bądź wykonawczej. Pomimo podejmowania licznych prób dialogu ze strony PZW
i prywatnych użytkowników rybackich, osoby odpowiedzialne za wprowadzenie i realizację programu nie były w stanie przedstawić  ekonomicznych założeń, mechanizmów finansowych, a także systemu  rozliczeń podatkowych „Opłaty krajowej”.

Na licznych spotkaniach Departament Rybactwa PGW Wody Polskie, nie był w stanie odpowiedzieć stronie społecznej na podstawowe pytania dotyczące mechanizmów działania programu, wyliczeń i jego podziału środków. Departament Rybactwa, jako organ administracji państwowej i inicjator „programu” ma obowiązek szczegółowego jego opracowania i przedstawienia do konsultacji pozostałym stronom. Nie tylko PZW ale i inni użytkownicy wód uważają, że zapisy „Opłaty Krajowej” godzą w gwarantowaną konstytucją swobodę działalności gospodarczej i stanowią poważne zagrożenie dla przyszłości firm oraz zatrudnionych w nich pracowników. Sytuacją bezprecedensową i niebezpieczną jest zmuszanie użytkowników przedłużających umowy do przystąpienia niejako „w ciemno” do programu, nie znając jego reguł i zasad funkcjonowania.

Zawiadomienie do Prokuratury

Po ostatnim spotkaniu w dniu 16 maja br z Dyrektorem Departamentu Rybactwa PGW Wody Polskie strony uznały, że jedynym możliwym organem, który może rozstrzygnąć spór jest sąd. W związku
z powyższym przedstawiciele PZW uznając, że negocjacje ze strony przedstawicieli urzędu jakim są Wody Polskie przebiegają w złej wierze i mają na celu przeciąganie rozmów złożyli zawiadomienie do Prokuratury na działania Dyrektorów Regionalnych Zarządów Wód Polskich, którzy to zgodnie
z obowiązującym prawem są stroną zawieranej umowy z użytkownikami rybackimi i narzucają nowy wzór umowy bez możliwości negocjowania jej zapisów.

”Wzór umowy użytkowania wprowadzony Zarządzeniem nr 48/2022 zawiera regulacje i zapisy sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza w kwestii możliwości  natychmiastowego rozwiązania umowy użytkowania obwodu rybackiego oraz bezwarunkowego obowiązku przystąpienia do programu „Opłata Krajowa”. Jego istnienia oraz możliwości wprowadzenia nie przewiduje żadna ustawa regulująca działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Stwierdzić należy, iż mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych o wysokiej społecznej szkodliwości. Nowy wzór umowy użytkowania obwodu rybackiego, zawierający sprzeczne z prawem zapisy jest stosowany wobec każdego użytkownika w Polsce. Dlatego jako PZW będziemy bronić prawa i respektowania wcześniej zawartych umów. Nie jesteśmy jako Związek przeciwni samej istocie Opłaty Krajowej ale żądamy by nie naruszała ona praw przedsiębiorców, była zgodna z prawem i przystąpienie do niej był dobrowolne.”
– powiedziała Beata Olejarz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.