Polskie rolnictwo węglowe wśród pięciu najszybciej rozwijających się w programie Agreena

Rolnicy mogą już składać aplikacje na sezon 2024

Warszawa, 19 października 2023 r.  Agreena, wiodący gracz w branży agtech, ogłasza otwarcie zapisów do programu węglowego dla rolników w sezonie 2024. Firma, której platforma do zarządzania węglem w glebie AgreenaCarbon pomaga rolnikom w finansowaniu wdrożenia praktyk rolnictwa regeneracyjnego, ma już w swoim portfolio ponad milion hektarów gruntów rolnych w siedemnastu krajach.

Choć dla polskich rolników mijający rok był pierwszym sezonem kontraktacji z Agreeną, to rodzimi zwolennicy uprawy bezorkowej nie zawiedli. Polska znalazła się w pierwszej piątce krajów z największą liczbą gruntów zgłoszonych do programu węglowego. Polskich rolników przyciąga nie tylko atrakcyjna cena certyfikatów węglowych (32 euro w 2023 roku), ale również powszechna świadomość, że rolnictwo węglowe jest właściwą odpowiedzią na zagrożenia związane z degradacją gleby.

Dzięki praktykom regeneracyjnym – takim jak uprawa bezpłużna, zagospodarowywanie resztek pożniwnych w glebie, czy uprawa roślin okrywowych – rolnicy mogą odegrać kluczową rolę w działaniach łagodzących klimat oraz wpłynąć na wprowadzenie niezbędnych zmian. Rolnicy powinni być nagradzani za swoją pracę na rzecz klimatu i AgreenaCarbon na to pozwala – mówi Niels Vittrup, Dyrektor Handlowy Agreena.

Warunki do uprawy gleby w Polsce raczej nie rozpieszczają rolników. Dominacja gleb piaszczystych, powtarzające się susze w całym okresie wegetacyjnym oraz wciąż rozdrobniona struktura własnościowa to bariery, z którymi borykają się rolnicy szukający sposobów na poprawę kondycji ich gospodarstw. Mimo to polscy rolnicy udowodnili, że chętnie przyjmują rozwiązania oferowane przez rynki emisji dwutlenku węgla.

Cieszymy się z każdego hektara zakontraktowanego w naszym programie. Jeszcze bardziej cieszy nas fakt, że współpracujący z nami rolnicy reprezentują indywidualne podejście do gleby, wypracowane na bazie własnych doświadczeń i prób – mówi Sebastian Balcerak, Market Lead Agreena w Polsce.

Od teraz rolnicy w Polsce mogą aplikować na drugi cykl zbiorów objętych certyfikacją węglową, co pozwoli im dalej budować swój portfel certyfikatów. Portfel ten jest co roku wypełniany zyskami ze sprzedaży uprawnień na dobrowolnym rynku emisji (VCM – voluntary carbon market). W ciągu dwóch lat Agreena wypłaciła europejskim rolnikom działającym w ramach jej programu ponad 6 mln Euro.

W Polsce najczęściej zgłaszanymi do certyfikacji uprawami były zboża, kukurydza i rośliny oleiste. Średnia wielkość upraw w gospodarstwach zbożowych zgłoszonych do programu węglowego znacznie przekraczała powierzchnię średniego polskiego gospodarstwa rolnego, co może po prostu oznaczać, że większe gospodarstwa szybciej dostrzegają korzyści płynące ze zredukowanej orki – Śladem większych gospodarstw pójdą kolejne, gdy społeczności rolnicze przekonają się o skuteczności praktyk regeneracyjnych – mówi Balcerak.

Pieniądze uzyskane przez rolników ze sprzedaży certyfikatów węglowych stanowią zauważalny dochód, z którego mogą sfinansować inwestycje związane z wdrożeniem praktyk rolnictwa regeneracyjnego. To także wynagrodzenie za ich wkład w ochronę klimatu – niejako odwrotność opłat za emisje CO2, jakie ponoszą duże firmy.

Moim celem jest dbanie o glebę, tak aby w zamian gleba zaopiekowała się nami. To długi proces, ale dający efekty. Wszystko wymaga czasu, także osiągnięcie równowagi gleby.
W moim regionie okres wegetacyjny jest krótki, więc tym bardziej potrzebuję wsparcia ze strony gleby. Dobry start w życiu ułatwia dalszy rozwój, i to samo dotyczy wysiewu roślin.
W dzisiejszych czasach musimy pogodzić niedobór czasu i siły roboczej z wydajnością, dlatego musiałem nauczyć się uprawiać szybciej, taniej i delikatniej
– mówi Jonathan Humphrey, rolnik z Parkoszewa (woj. warmińsko-mazurskie).

Wpływ biologicznej sekwestracji węgla wykracza poza łagodzenie zmian klimatycznych
i pomaga naprawić inne systemy. Gleba bogata w materię próchniczą lepiej magazynuje wodę, jest bardziej odporna na susze oraz na procesy erozji. Ma też lepsze właściwości chłonne w przypadku deszczy nawalnych – zatem lepiej chroni uprawy w warunkach ekstremalnych warunków pogodowych, z którymi rolnicy borykają się coraz częściej.

Agreena będzie nadal wspierać zieloną transformację w rolnictwie, a wraz z otwarciem nowego sezonu programu węglowego otwierają się drzwi dla kolejnej grupy polskich rolników, którzy zechcą się przyłączyć do tego wspólnego wysiłku.

Dodatkowe informacje:

  1. Rolnicy zapisani do programu Agreena mogą decydować, w jaki sposób chcą wykorzystać certyfikaty wygenerowane w ramach praktyk przyjaznych dla klimatu.
    To skupione na rolnikach i demokratyczne podejście z natury koreluje ze sposobem, w jaki rolnicy rozumieją swoją rolę w przyczynianiu się do globalnych wyzwań planetarnych i w uzyskiwaniu sprawiedliwego udziału w wysiłkach.
  2. Sekwestrację dwutlenku węgla w rolnictwie uznano za jedno z najlepszych rozwiązań pozwalających zwiększyć skalę działań klimatycznych, może to jednak wiązać się z wysokimi kosztami początkowymi dla rolników. Wykorzystując VCM do przekształcania prowadzonych praktyk rolnych w wysokiej jakości certyfikaty węglowe, Agreena zapewnia rolnikowi nowe źródło przychodów. Rolnicy również dostrzegają korzyści: 20% wzrostu hektarów w portfolio Agreeny rok do roku pochodzi od rolników członkowskich, którzy dodali więcej gruntów do programu.
  3. Szacuje się, że w ciągu ostatnich stuleci co najmniej 50% węgla znajdującego się
    w glebie zostało uwolnionych do atmosfery. Zatrzymanie go w glebie poprzez praktykowanie rolnictwa regeneracyjnego to jedna z największych szans na poprawę zdrowia ludzi oraz klimatu, a także dobrobytu finansowego rolników (źródło: Project Drawdown).
  4. Rozwiązania oparte na przyrodzie, w tym usprawnienie zarządzania gruntami rolnymi, znajdują się w pierwszej piątce najskuteczniejszych strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. [Źródło: IPCC, Sixth Assessment Report]

***

Agreena uwalnia siłę dobrowolnego rynku węgla i kapitału naturalnego w celu finansowania wdrożenia praktyk rolnictwa regeneracyjnego. Działając w ścisłej współpracy z rolnikami na 17 rynkach w Europie i stale rozwijając się, AgreenaCarbon jest wiodącą na świecie platformą do pomiaru sekwestracji węgla w glebie. W połączeniu z wiodącymi na rynku technologiami monitorowania satelitarnego rozwiązania Agreeny mogą wspierać rolników, firmy i rządy na drodze do zerowej emisji netto.