Niższa zdolność do konkurowania firm przemysłowych z sektora MŚP, Index MiU 2022 obniżył się do 44 pkt

  • Tegoroczny odczyt Indexu MiU, który wskazuje w jakiej kondycji do konkurowania są firmy przemysłowe z sektora MŚP, wynosi 44,06 pkt (w skali od 0 do 100). W relacji do ubiegłorocznego pomiaru oznacza to spadek o 6,54 pkt. Największy wpływ na wartość indeksu miały zmiany w obszarze sprzedaży krajowej oraz poziomie odnowień parku maszyn i urządzeń. To wyniki najnowszego badania realizowanego rok rocznie przez Siemens Financial Services w Polsce.
  • Spadek kondycji do konkurowania można zaobserwować w każdej z trzech ankietowanych branż. Sub-indeks dla branży obróbki metalu wyniósł 46,40 pkt i jest niższy o 6,53 pkt względem poprzedniego roku. Słabszą kondycję do konkurowania mają również przedsiębiorcy przetwarzający tworzywa sztuczne (45,32 pkt w porównaniu do 54,72 pkt) oraz firmy spożywcze (40,48 pkt vs 41,07 pkt w 2021 roku).

Index MiU to realizowane na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce cykliczne badanie zdolności do konkurowania firm przemysłowych z branży obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej. Wskaźnik informuje o tym, w jakiej kondycji do konkurowania są wymienione branże. Pokazuje, jak kształtuje się i zmienia w czasie ich zdolność do zwiększania aktywności eksportowej i wzrostu możliwości sprzedaży krajowej, między innymi dzięki inwestycjom w maszyny i urządzenia (MiU).

Pod koniec 2022 roku Index MiU wyniósł 44,06 pkt i w porównaniu do ubiegłorocznego pomiaru obniżył się o 6,54 pkt. Wynik ten należy interpretować jako niższą zdolność badanych branż do konkurowania zarówno dziś, jak i w perspektywie kolejnego roku. Największy wpływ na spadek wartości indeksu miały zmiany w obszarze sprzedaży krajowej oraz poziomie nakładów na odnowienia parku maszyn i urządzeń.

Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2022 r.

N = 300 firm produkcyjnych (MŚP z branży obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej).

Mimo niepewności makroekonomicznej i coraz bardziej wymagającego otoczenia firmy przemysłowe starają się nie rezygnować z inwestycji w budowanie własnej konkurencyjności. Jak wynika z naszego badania, część przedsiębiorców planuje zwiększać nakłady na inwestycje w park MiU i poziom automatyzacji produkcji lub przynajmniej utrzymać je na podobnym poziomie. Jedynie 7 proc. ankietowanych przyznaje, że w tym roku zmniejszyło nakłady na MiU, a „cięcia” w przyszłości planuje 8,3 proc. To pokazuje, że wielu zarządzających firmami ma świadomość, jak istotne dla dalszego rozwoju biznesu jest w aktualnych warunkach budowanie konkurencyjności poprzez technologię – mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO Siemens Financial Services w Polsce.

Niższa kondycja do konkurowania badanych branż

Tegoroczny pomiar wskazuje na niższą zdolność do konkurowania wszystkich badanych branż. Dla przedsiębiorców obrabiających metale sub-indeks wyniósł 46,40 pkt, co oznacza spadek o 6,53 pkt w porównaniu z odczytem z września 2021 roku. Słabszą niż w roku ubiegłym kondycję do konkurowania prezentują również przedsiębiorcy przetwarzający tworzywa sztuczne (spadek z blisko 55 pkt, do 45,32 pkt).  W niższej formie do konkurowania pozostają także firmy spożywcze – w aktualnym pomiarze sub-indeks dla tej branży wyniósł 40,48 pkt, w porównaniu do 41,07 w roku ubiegłym.

Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2022 r.

N = 100 firm produkcyjnych MŚP z branży obróbki metali

Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2022 r.

N = 100 firm produkcyjnych MŚP z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2022 r.

N = 100 firm produkcyjnych MŚP z branży spożywczej

Odczyty sub-indeksów dla badanych branż potwierdziły, jak bardzo zdolność do konkurowania wrażliwa jest na wszelkie uwarunkowania makroekonomiczne. Jeszcze 12 miesięcy temu wyniki naszego badania wskazywały na „odradzanie się” ankietowanych branż po pandemii. Dziś jednak przedsiębiorcy identyfikują nowe wyzwania, które sprawiają, że obserwujemy umiarkowany optymizm w zakresie kondycji do konkurowania w nadchodzącym roku. Ta ostrożność to oczywiście efekt sytuacji geopolitycznej i  gospodarczej, na którą wpływają m.in. galopująca inflacja, wzrost stóp procentowych, wyzwania kadrowe czy znaczny wzrost kosztów energii. To właśnie te czynniki tworzą coraz bardziej wymagające otoczenie biznesowe – podkreśla Katarzyna Kaczmarek z Siemens Financial Services w Polsce.

Coraz więcej czynników wpływających na przyszłość

Z badania Siemens Financial Services w Polsce wynika, że dziś firmy działają w dużo bardziej dynamicznych warunkach niż jeszcze 12 miesięcy temu. Wtedy wśród najważniejszych czynników, które w nadchodzącym roku miały wpływać na przyszłość badanych branż, ankietowani najczęściej wymieniali trzy główne. Dziś wskazują ich już aż sześć. Według ankietowanych w najbliższych miesiącach na przyszłość badanych branż będzie wpływać przede wszystkim coraz droższa energia elektryczna (53,3 proc.) oraz utrzymująca się wysoka inflacja (40 proc.). W dalszej kolejności wymieniane były braki kadrowe (31,3 proc.) oraz wzrost cen surowców (29 proc.). Przedsiębiorcy często wskazywali również odczuwalne skutki wojny (20 proc.), a także problemy z dostępnością komponentów do produkcji (18,7 proc.). Warto zwrócić uwagę, że w tym roku wśród wymienianych przez przedstawicieli badanych branż trendów, które w najbliższych miesiącach będą kształtować rynek, rzadziej pojawiała się ekologia.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju powinno być dziś istotne dla przedsiębiorców nie tylko z powodu presji związanej z ograniczeniami czy regulacjami prawnymi. Inwestycje w zielone technologie pozwalają obniżyć koszty energii i surowców, pozytywnie wpłynąć na zwiększenie wydajności operacyjnej poprzez redukcję ich zużycia i wesprzeć budowanie długotrwałej rentowności przedsiębiorstwa. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z realizacji takich inwestycji warto posiłkować się finansowaniem zewnętrznym dostarczanym przez zaufanych partnerów biznesowych. W ten sposób można skutecznie zarządzać płynnością finansową przedsiębiorstwa, tak istotną w obecnym dynamicznym otoczeniu biznesowo-ekonomicznym – mówi Katarzyna Kaczmarek z Siemens Financial Services w Polsce.

Zdywersyfikowane źródła finansowania

Prawie dwie trzecie (62,5 proc.) badanych firm inwestując w rozwój parków MiU korzysta z finansowania zewnętrznego. Najchętniej po taką formę wsparcia sięgają przedsiębiorcy z branży obróbki metali. Względem roku ubiegłego przedsiębiorcy chętniej dywersyfikują źródła finansowania. W tegorocznym badaniu ponad połowa (51,3 proc.) badanych firm przyznała, że łączy środki własne z finansowaniem zewnętrznym – to o ponad 10 pkt proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Warto podkreślić, że w obecnym otoczeniu biznesowym dywersyfikacja źródeł finansowania i wykorzystywanie środków pozyskanych od wyspecjalizowanych podmiotów wspiera inwestowanie w modernizację oraz rozwój parku maszyn, a tym samym budowanie zdolności firm do konkurowania.

Cały raport „Index MiU 2022” jest do pobrania na stronie:  https://new.siemens.com/pl/pl/produkty/finansowanie/branze/przemysl/index-miu-2022.html

Nota metodologiczna:

Index MiU przyjmuje wartości w skali od 0 do 100 pkt. Im wyższy odczyt, tym wyższa ocena zdolności firm do konkurowania, bardziej skupiają się one na inwestycjach w rozwój parków maszyn i urządzeń, automatyzacji oraz m.in. zwiększają skalę sprzedaży krajowej i zagranicznej. Progi newralgiczne, które świadczą o dużym wzroście lub spadku konkurencyjności wynoszą odpowiednio 60 pkt i 40 pkt. Konstrukcja indeksu opiera się na ośmiu komponentach, które w różnym stopniu wpływają na końcową wartość informującą o zdolności do konkurowania producenta. Wśród nich są m.in. odnowienia parku maszyn i urządzeń oraz ich częstotliwość, automatyzacja procesów produkcji, sprzedaż krajowa i eksport czy udział oraz dostępność finansowania zewnętrznego.

Badanie z przedstawicielami 300 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2022 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej z całej  z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).

***

Siemens Financial Services (SFS) – spółka z grupy Siemens – zapewnia rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw. Dzięki wyjątkowemu połączeniu wiedzy finansowej, zarządzania ryzykiem i wiedzy branżowej, SFS tworzy innowacyjne rozwiązania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Dzięki temu, SFS wspiera rozwój, buduje wartość, zwiększa konkurencyjność i pomaga klientom uzyskać dostęp do nowych technologii. Spółka wspiera inwestycje poprzez leasing, pożyczki korporacyjne, inwestycje kapitałowe oraz finansowanie projektów i strukturyzowane. Portfolio SFS uzupełniają rozwiązania w zakresie finansowania handlu i wierzytelności. Dzięki międzynarodowej sieci SFS jest dobrze dostosowana do wymagań prawnych w poszczególnych krajach i jest w stanie zapewniać rozwiązania finansowe na całym świecie. W grupie Siemens, SFS jest ekspertem w zakresie ryzyka finansowego. Siemens Financial Services ma swoją globalną siedzibę w Monachium w Niemczech i zatrudnia prawie 3000 pracowników na całym świecie. www.siemens.com/finance.

Siemens AG to lider technologiczny będący globalnym symbolem doskonałości technologicznej, innowacyjności, jakości i niezawodności od ponad 170 lat. Firma obecna na całym świecie skupia się na inteligentnej infrastrukturze dla budynków, dystrybucji energii, automatyzacji i cyfryzacji w procesie produkcyjnym. Siemens jednoczy cyfrową i fizyczną rzeczywistość, aby przynosić korzyści klientom i społeczeństwu. Poprzez Siemens Mobility – wiodącego dostawcę inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności dla transportu kolejowego i drogowego, Siemens kształtuje światowy rynek usług pasażerskich i towarowych. Będąc większościowym udziałowcem notowanej na giełdzie spółki Siemens Healthineers, firma jest także wiodącym dostawcą technologii medycznych i cyfrowych usług zdrowotnych. Ponadto Siemens posiada mniejszościowe udziały w spółce Siemens Energy, notowanej na giełdzie od 28 września 2020 roku, będącej globalnym liderem wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. W roku finansowym 2020 (zakończonym 30 września 2020 roku) grupa Siemens wypracowała 57,1 miliardów euro przychodów i zysk netto na poziomie 4,2 miliarda euro. Na koniec września 2020 roku grupa zatrudniała globalnie 293 tys. pracowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.siemens.com.