Największe ryzyka i zagrożenia w branży faktoringowej

Jakie ryzyka może zabezpieczyć faktoring, a które ocenia faktor przed udzieleniem finansowania? Branża faktoringowa oferuje przedsiębiorstwom cenny instrument zarządzania płynnością finansową i ochrony przed opóźnionymi płatnościami, ale nie jest pozbawiona elementów ryzyka. Faktorzy muszą być przygotowani na różne wyzwania i elastyczni w dostosowywaniu się do dynamicznych warunków rynkowych. Uwzględniając ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne czy regulacyjne, można skutecznie nim zarządzać. Dokładna jego analiza i dostosowanie modeli finansowania do biznesu klienta są kluczowymi czynnikami wpływającymi na korzyści wynikające ze współpracy.

W ocenie ryzyka brany jest pod uwagę model biznesowy klienta, liczba jego kontrahentów, zasięg terytorialny działalności operacyjnej, w tym podział na odbiorców krajowych i zagranicznych. Analizowany jest także przekrój portfela – czy odbiorcami są duże firmy, sieci handlowe czy jest to rozproszony zbiór mniejszych partnerów biznesowych. Czynniki wpływające na relacje faktoranta z kontrahentami są w tym wypadku mocno skorelowane z wielkością podmiotu, z którym pozostaje w relacji. Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na ocenę ryzyka jest to, jak kształtuje się obrót z kontrahentami, czy występuje sezonowość sprzedaży oraz czy istnieje ryzyko, że wierzytelność przestanie istnieć w trakcie procesu finansowania – poprzez realizację zwrotu, korekty lub kompensaty.

Bardzo istotny z perspektywy finansowania należności aspekt to segment, w którym działa nasz potencjalny klient. Są sektory, w których faktoring jest szczególnie obarczony  ryzykiem związanym z przyjętym modelem rozliczeń. To branże, które generują faktury częściowe, uwarunkowane etapami realizacji usług umownych lub inwestycji (np. branża budowlana). Ryzyko niewypłacalności dla faktora spowodowane jest w tym wypadku charakterystyką transakcji – istnienie wierzytelności zagrożone jest prawdopodobieństwem nieodebrania takiego etapu czy wysokimi karami umownymi na przykład za nieterminową realizację etapów. Takie sytuacje skutkują brakiem zapłaty za sfinansowane przez faktora wierzytelności. Ten rodzaj działalności jest na rynku faktoringowym uznany za praktycznie niefaktorowalny – podsumowuje Dorota Dąbalewska, członkini zarządu i dyrektorka ds. ryzyka w BNP Paribas Faktoring.

Firmy rozważające usługi faktoringu często rozważają natomiast w kategorii ryzyka biznesowego ingerencję strony trzeciej w relacje z kontrahentami. Otwarta współpraca z partnerami i komunikacja udziału faktora w monitorowaniu należności nie stanowi jednak zagrożenia dla przedsiębiorstwa. Korzyścią jest istotne wsparcie, jakim jest realny dostęp do kapitału obrotowego.

***

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. jest spółką faktoringową, należącą do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera na międzynarodowym rynku faktoringu z 50-letnim doświadczeniem oraz siecią spółek funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki.

BNP Paribas Faktoring w Polsce działa od 2006 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych na rynku, zajmując czołowe miejsca w rankingach firm faktoringowych, publikowanych przez Polski Związek Faktorów. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Korzystając z doświadczeń światowej grupy, spółka oferuje rozwiązania również dla międzynarodowych grup kapitałowych, których celem jest jednolite podejście do faktoringu we wszystkich podmiotach. Oferta spółki dostępna jest także w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. na terenie całego kraju.

Spółka jest członkiem światowych i polskich organizacji, zrzeszających firmy faktoringowe, m.in. Polskiego Związku Faktorów i FCI (Facilitating Open Account – Receivables Finance).

Więcej informacji:

www.faktoring.bnpparibas.pl