Mangata Holding: Dobre efekty elastycznego reagowania

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, w I kwartale br. zaraportowała 277,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągnięty wynik były wyższy o 5,3% w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. W raportowanym okresie Grupa zachowała wysoką rentowność na sprzedaży brutto, która wyniosła 22,6%. EBITDA za I kwartał 2023 r. wyniosła 40,8 mln zł wobec 41,2 mln zł analogicznym okresie 2022 r. Holding wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 22,1 mln zł.

Wypracowaliśmy rekordowy poziom kwartalnych przychodów. To już piąty kwartał z rzędu, w którym przychody przekraczają 250 milionów złotych. Sprzedażowo wchodzimy na nową trajektorię, biorąc jednak pod uwagę sytuację makroekonomiczną zakładamy pewną stabilizację biznesu. Pomimo wysokiej inflacji utrzymujemy dobrą rentowność. – mówi Leszek Jurasz, prezes zarządu – dyrektor generalny spółki Mangata Holding – W dłuższej perspektywie na popyt rynkowy we wszystkich segmentach operacyjnych Holdingu wpłynąć mogą sygnały o spowolnieniu gospodarczym. Portfele zamówień w spółkach Grupy nadal utrzymują się na bezpiecznych poziomach, jednak odnotowujemy przesunięcia w terminach zamówień klientów, a także spowolnienia w napływie nowych zamówień do realizacji. – dodaje.

Struktura kapitałowa świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa finansowego. Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy jest stabilna, a posiadane środki pieniężne oraz dostępne linie kredytowe świadczą o wysokiej elastyczności finansowej. Spółki Grupy nie doświadczają problemów w obszarze terminowej regulacji należności przez kontrahentów.

– Posiadamy odpowiednie środki finansowe pozwalające na optymalne funkcjonowanie Holdingu oraz realizację naszego programu inwestycyjnego. Jeśli chodzi o zadłużenie to w raportowanym okresie zredukowaliśmy dług netto o 11 mln zł – do kwoty 159 mln zł. Dzięki utrzymaniu wysokiego skumulowanego wyniku EBITDA, wskaźnik zadłużenia netto Grupy spadł poniżej 1 pkt do wartości 0,95. – powiedział Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu – dyrektor finansowy spółki Mangata Holding.

Mangata konsoliduje potencjały spółek z branży automotive

Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów pozostaje najważniejszym segmentem sprzedaży Grupy, generując 56% ogółu przychodów Holdingu. Po trzech miesiącach 2023 r. spółki segmentu zwiększyły poziomy przychodów o 9,1 mln zł do kwoty 155,7 mln zł. Sprzedaż podzespołów do samochodów ciężarowych i dostawczych odpowiada za około 31% przychodów ze sprzedaży segmentu, a sprzedaż podzespołów do samochodów osobowych stanowi około 27% wypracowywanych w tym obszarze przychodów. Wpływ na wzrost przychodów miały indeksacje cenowe wynikające ze wzrostów cen kluczowych surowców i energii, a także wybrany asortyment, zarówno do samochodów osobowych jak i ciężarowych.

Sukcesywnie wdrażana dywersyfikacja branżowa wspiera rozwój sprzedaży zarówno poza branże automotive, ale także w ramach branży automotive. Rynek jest nadal narażony na wahania wynikające z ograniczonej dostępności komponentów elektronicznych. W pierwszym kwartale spółki segmentu mierzyły się także z przesunięciami w zamówieniach ze strony klientów, postojami w niektórych zakładach OEM, które były efektem zaburzeń w łańcuchach dostaw do fabryk motoryzacyjnych. Wyniki po I kwartale 2023, potwierdzają przewidywania o odbudowującym się potencjale na rynku i dobrych perspektywach całego roku 2023. Należy jednak zauważyć, że wyniki branży automotive na świecie (a szczególności w Europie) będą jeszcze dalekie od tych sprzed pandemii. W II kwartale i dalszej części 2023 roku przewidujemy wzrosty produkcji w branży automotive. Sygnalizowane spowolnienie oraz spadki na rynku energii, surowców, powodują także obniżenie poziomu zamówień z branż innych niż motoryzacja. Firmy, zwłaszcza z Niemiec, zintensyfikowały poszukiwania dostawców z obszarów o niskich kosztach energii czy robocizny, jak Indie czy Turcja. Mimo wielu wyzwań, spółki Grupy uruchamiają nowe projekty także w segmencie komponentów do samochodów elektrycznych, budując kompetencje w tej grupie wyrobów.  mówi Leszek Targosz, członek zarządu – dyrektor ds. strategii rynkowej spółki.

W grudniu ub.r. spółki Kuźnia Polska i MCS przyjęły plan połączenia. Kluczowymi celami połączenia spółek jest wzmocnienie pozycji rynkowej połączonych podmiotów oraz zwiększenie efektywności procesowej/operacyjnej. Pod koniec kwietnia br. akcjonariusze Kuźni Polskiej oraz wspólnicy MCS podjęli decyzję o połączeniu firm. Spółki złożyły wniosek do rejestru przedsiębiorców KRS o rejestrację połączenia na dzień 1 czerwca.

Funkcjonujemy w nieprzewidywalnych i mocno zmieniających się warunkach. Dlatego wzmacniamy naszą strukturę. Temu też ma służyć konsolidacja spółek z Żor i Skoczowa. Osiągnięte synergie i ograniczenie kosztów funkcjonowania zapewnią nam wzrost konkurencyjności na rynku. – mówi Michał Jankowiak, członek zarządu oraz dyrektor ds. strategii operacyjnej i inwestycji Mangaty Holding.

Stabilna sprzedaż elementów złącznych oraz w segmencie armatury i automatyki przemysłowej

Poziom sprzedaż w segmencie elementów złącznych, reprezentowany przez spółkę Śrubena Unia, utrzymał się na takim samym poziomie jak w analogicznym okresie w 2022 r. i wyniósł 62,7 mln zł (62,9 mln zł w I kwartale 2022 r.). Wzrost cen sprzedaży zamortyzował niższy, w porównaniu do 3 miesięcy 2022 roku, wolumen sprzedaży.

W segmencie armatury i automatyki przemysłowej (pomimo ograniczenia sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski oraz ukraiński) w I kwartale br. odnotowano wzrost sprzedaży o 8,7% w stosunku do 3 miesięcy 2022 roku, do kwoty 58,4 mln zł. Wysoki poziom dywersyfikacji produktowej (w zakresie armatury i odlewów) oraz geograficznej pozwolił nam na rozwój nowych kierunków sprzedaży. Podobnie jak w przypadku pozostałych segmentów, czynnikiem wpływającym na wartość przychodów ze sprzedaży były indeksacje cenowe wynikające z wyższych cen materiałów i energii.

Udana dywersyfikacja geograficzna

Grupa sukcesywnie dywersyfikuje geograficznie przychody ze sprzedaży realizując sprzedaż na ok. 70 rynkach zagranicznych. Sukcesywnie wdrażane kolejne sankcje dotyczące sprzedaży na rynki rosyjski i białoruski ograniczyły rozwój sprzedaży segmentu armatury w tym regionie. Mając na uwadze perspektywę dalszych ograniczeń dla rynku rosyjskiego, Grupa intensyfikuje działania rynkowe segmentu armatury szczególnie na rynku krajowy.

W I kwartale br. udział sprzedaży na rynki zagraniczne wyniósł 72,7%, podczas gdy w okresie styczeń-marzec 2022 r. 66,6%. Mangata Holding zanotowała wzrost sprzedaży o 4,4% (do wartości 140,1 mln zł) do krajów Unii Europejskiej, które są jej największym odbiorcą. Z uwagi na malejący wewnętrzny popyt na rynku rodzimym, sprzedaż w Polsce w omawianym okresie spadła o 12,3 mln zł do 75,6 mln zł. Natomiast skonsolidowane przychody do pozostałych obsługiwanych rynków zagranicznych wzrosły w pierwszym kwartale aż o 48,9% do kwoty 61,7 mln zł. Głównymi kierunkami wśród krajów Unii Europejskiej są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. W gronie kluczowych odbiorców pozostają również klienci z USA.

________________________________________

O spółce:

Mangata Holding SA jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty z branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: podzespołów i komponentów dla motoryzacji (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości).

W najbliższych latach spółka planuje dalszą integrację podmiotów tworzących Grupę, rozszerzenie portfela produktowego, wzrost organiczny oraz przemyślane akwizycje, w tym budowanie aktywności na rynkach Europy Zachodniej, która będzie wspierała rozwój wszystkich segmentów. Pozwoli to na dywersyfikację oferowanych produktów oraz pozyskanie nowych kontrahentów, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na wzrost wartości holdingu.

Więcej informacji o spółce Mangata Holding: www.mangata.com.pl.