CZWARTY NUMER PUBLIKACJI PT. „GO2’50. KLIMAT. SPOŁECZEŃSTWO. GOSPODARKA.”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z czwartym numerem publikacji pt. „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych. Publikacja dostępna jest w języku polskim.

„GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.”

Przygotowanie i stworzenie kolejnego numeru publikacji wychodzi naprzeciw konieczności zapewnienia odpowiedniej wiedzy w kwestiach związanych szeroko rozumianą polityką klimatyczno – energetyczną oraz tematami związanymi z koniecznością przeprowadzenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami dynamicznych przekształceń w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej UE, szczególnie w kontekście pakietu „Fit for 55” oraz reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. W niniejszym numerze wiele miejsca poświęcamy analizie i interpretacji tych znaczących zmian, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się cen uprawnień EUA w EU ETS oraz przyszłość tego systemu.

Pierwszy artykuł zgłębia zawiłości rynku EU ETS w 2023 r. przedstawiając przegląd istotnych tendencji i przewidywań dotyczących jego rozwoju. W szczególności omówiono wpływ pakietu „Fit for 55” na rezerwę MSR oraz ceny i liczbę uprawnień w EU ETS, co naszym zdaniem pomoże rozszerzyć postrzeganie i zrozumienie nowych wyzwań oraz możliwości stojących przed wspólnotową polityką klimatyczną. Znaczące zmiany w zakresie wdrażanych narzędzi polityki klimatycznej UE omówiono w kolejnym artykule, poświęconym nowemu systemowi handlu uprawnieniami do emisji dla sektorów transportu drogowego i budynków, zwanemu ETS2, rozszerzającemu obciążanie kosztem emisji gazów cieplarnianych. W tekście skupiamy się na uwarunkowaniach prawnych tego systemu oraz jego wpływie na gospodarstwa domowe w UE, co wydaje się kluczowe dla zilustrowania i zrozumienia szerokich implikacji tych innowacji. W tym numerze poruszamy również tematykę nowych instrumentów regulacyjnych, takich jak mechanizm dostosowywania cen granicznych z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), oraz roli „zielonego wodoru” w dążeniu do dekarbonizacji sektora energetycznego. Kontynuując naszą misję edukacyjną i informacyjną, przedstawiamy artykuł omawiający propozycję europejskiego systemu certyfikacji pochłaniania CO2 oraz systemu AgETS dla rolnictwa, które są coraz mocniej eksponowanymi elementami drogi do neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Ostatni artykuł poświęcony jest wyzwaniom związanym z pochłanianiem dwutlenku węgla, w szczególności roli lasów tropikalnych, dobrowolnych rynków kredytów węglowych i instrumentu REDD+.

W przededniu rozpoczynającej się debaty o wyznaczeniu celu klimatycznego UE na 2040 r. i architektury polityki klimatycznej mamy nadzieję, że nasze artykuły staną się nie tylko źródłem wiedzy, ale także inspiracją do udziału w tej dyskusji i badaniach poświęconym skutecznym sposobom walki ze zmianami klimatu oraz dążeniom do neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Serdecznie zapraszamy do lektury!