ZPPHiU: ESG w centrach handlowych – automatyzacja, a nie biurokracja

Najemcy powinni otrzymywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

fot. Materiały prasowe

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) apeluje, aby zarządcy centrów handlowych, którzy są zobowiązani do raportowania ESG przekazywali informacje najemcom – podobnie, jak świadectwa charakterystyki energetycznej jednocześnie z ofertą zawarcia lub przedłużenia umowy najmu.

ZPPHiU podkreśla, że właściciel obiektu jest lub może być w posiadaniu wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia raportów – nie ma zatem powodu, by wymagał od najemców przekazywania jakichkolwiek dodatkowych informacji. Ważne jest, aby zarządcy centrów handlowych w pełni zautomatyzowali proces pozyskiwania danych dotyczących działania obiektu – przykładowo zużycia mediów – i ograniczyli biurokrację czy systemy raportowania najemców, by unikać generowania dodatkowych kosztów.

Informacja o charakterystyce energetycznej budynku powinna być ogólnie dostępna także dla klientów, a przekazywana najemcom przed przystąpieniem do negocjacji umów najmu. Ponadto świadectwa charakterystyki zakładają przygotowanie i przedstawienie (choć nie udostępnianie publiczne) planów inwestycji i modernizacji wpływających na ograniczenie energochłonności budynku.

Według obecnego stanu prawnego przepisy nie nakładają wymogu poprawy bilansu energetycznego budynków, a jedynie wymóg rzetelnej informacji o status quo. Jeśli jednak właściciele centrów handlowych planują inwestycje i modernizacje w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynku powinni na bieżąco informować o tym najemców, a przede wszystkim nie próbować przerzucać kosztów tych działań na prowadzących sklepy i punkty usługowe.

„Najemcy w centrach handlowych – na przykład firmy sprzedające produkty – mają własne wymogi raportowania ESG. Planowane do wprowadzenia raporty zakładają konieczność analizy śladu węglowego wyrobów od surowca, przez produkcję, logistykę, dystrybucję, po sprzedaż i odzyskiwanie z rynku towarów używanych. To oznacza, że poniosą istotne nakłady finansowe na raportowanie ESG – w kontekście zbierania danych oraz przygotowywania analiz i raportów. Nie widzimy powodu, aby właściciele centrów handlowych przerzucali na nas swoje obowiązki dotyczące nieruchomości – tak w zakresie inwestycji, modernizacji, jak i raportowania. To narażanie najemców na dodatkowe koszty i przenoszenie na nich swojego ryzyka biznesowego. Wynajmujący powinni informować najemców o planowanych działaniach wynikających z dyrektyw ESG – kiedy i jakie modernizacje będą przeprowadzone – w sposób transparentny i z wyprzedzeniem” – wskazuje Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Nowe, europejskie wymogi ESG wobec nieruchomości dotyczą ich właścicieli, a nie najemców. Co więcej, nie oznaczają obowiązku modernizacji – a jedynie stanowią wymóg raportowania o faktycznym wpływie na środowisko. Najemcy sklepów i punktów usługowych w centrach handlowych nie mogą być zmuszani do wymiany prawidłowo działających urządzeń czy instalacji na nowe, na podstawie rzekomych wymogów dyrektyw ESG.

Istniejące centra handlowe wymagają systematycznie nowych inwestycji – zarówno ze względu na ich starzenie się, jak i zmiany standardów wymagane przez kierunek modyfikacji prawa unijnego. Prawo nakłada obowiązki związane z nieruchomością na właściciela nieruchomości – dotyczą one bezpieczeństwa i zgodności z aktualnymi przepisami. Wynajmujący próbują przenosić swoje obowiązki na najemców, od lat apelujących o równość w umowach najmu Dotyczy to w szczególności prawidłowego rozłożenia ryzyka biznesowego na strony umów.

Zofia Morbiato – dyrektor generalna w ZPPHiU, od wielu lat związana z branżą handlową jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH). W ZPPHiU działa od 2020 r. Ma szerokie doświadczenie menedżerskie w zakresie administracji sprzedaży, zakupów, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników. Listę firm członkowskich, postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli można znaleźć na stronie:

https://zpphiu.pl/

https://www.linkedin.com/company/42895191