Wyniki P3 Group S.à r.l. za 2023 rok: Kolejne mocne wyniki operacyjne i finansowe

Kluczowe informacje

 • Utrzymują się trendy sprzyjające branży nieruchomości logistycznych wraz z silną dynamiką podaży i popytu pomimo trwającej niepewności gospodarczej.
 • Wartość portfela wzrosła o 8,1% do 9 miliardów euro w wyniku przejęć i realizacji nowych projektów, które zrekompensowały przeprowadzone sprzedaże i aktualizacje wyceny.
 • Mocne wyniki operacyjne ze wzrostem dochodu operacyjnego netto (NOI) o +19%, spowodowane silnym wzrostem NOI o +6% w porównaniu z analogicznym okresem, nabyciami i zakończonymi inwestycjami.

P3 Group S.à r.l. opublikowała skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023, informując o kolejnym okresie z wysokimi wynikami operacyjnymi i finansowymi.

Firma odnotowała 19% wzrost NOI do 423 mln euro (2022: 357 mln euro), co wynika z powiększenia portfela i rosnących poziomów czynszów. W porównaniu z analogicznym okresem dochód operacyjny netto wzrósł o 6%, na co wpływ miała indeksacja umów najmu i wysokie spready najmu, przy czym nowe czynsze były średnio o 23% wyższe w porównaniu z poprzednimi umowami na tę samą powierzchnię. Osiągnięto wyższą marżę EBITDA na poziomie 83%, co odzwierciedla strategiczne działania firmy, skupiające się na wzroście, ponownym wynajmie i skutecznym zarządzaniu.

Portfel aktywów P3 wzrósł do ~8,4 mln m² powierzchni najmu brutto (GLA) (2022: 7,6 mln m² GLA), przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego ogólnego wskaźnika najmu na poziomie 97% (2022: 98%). W sumie w wyniku nabyć i zakończonych inwestycji portfel powiększył się o ~950 tys. m², kompensując kilka drobnych transakcji sprzedażowych. W sierpniu spółka P3 zadebiutowała na rynku brytyjskim i obecnie zarządza tam aktywami o łącznej powierzchni ~160 tys. m² GLA. Portfel spółki nadal jest zorientowany na Europę Zachodnią, gdzie zlokalizowanych jest około 60% aktywów, a pozostałe 40% to Europa Środkowo-Wschodnia.

W raportowanym okresie P3 zrealizowało kilka kluczowych transakcji, w tym siedem dochodowych przejęć w Polsce, Niemczech, Francji i Hiszpanii, powiększając swoje portfolio o ~700 tys. m². Dodatkowo spółka nabyła w Holandii dwa projekty deweloperskie w modelu forward funding o łącznej powierzchni ~90 tys. m² i ukończyła 11 inwestycji w różnych lokalizacjach europejskich o łącznej powierzchni ~250 tys. m² GLA. P3 utrzymuje stałą dynamikę działań rozwojowych – w budowie znajduje się obecnie 20 projektów o łącznej powierzchni ~740 tys. m² GLA, z czego 69% objęte jest umowami typu pre-let. Dodatkowo w trakcie realizacji są trzy projekty w modelu forward funding, stanowiące w sumie kolejne ~80 tys. m² GLA.

Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce, powiedział: “Miniony rok był dla całego zespołu P3, także w Polsce, niezwykle pracowity, ale równocześnie bardzo satysfakcjonujący, dzięki realizacji wcześniej wyznaczonych ambitnych celów. Według danych rynkowych w całym 2023 r. P3 było najaktywniejszym inwestorem w Polsce m.in. za sprawą największej na rynku transakcji nabycia pojedynczej nieruchomości – parku Wrocław Campus 39 o powierzchni 185 tys. , a także dzięki zakupowi dwóch kolejnych projektów – 7R Park Łódź West i 7R Park Szczecin. Ponadto, umowy najmu podpisane przez P3 miały największy, bo aż 12 – procentowy udział w całości powierzchni wynajętej na polskim rynku w minionym roku oraz zanotowaliśmy rekordowy wynik pod względem rozpoczętych inwestycji developerskich przekraczających 400,000 m2 powierzchni najmu tym samym stając się drugim najbardziej aktywnym developerem w Polsce. ”

Frank Pörschke, CEO P3 Logistic Parks, skomentował: „Rynek nieruchomości logistycznych wciąż czuje wiatr w żaglach pomimo utrzymującej się w 2023 roku niepewności gospodarczej. Podwyżki stóp procentowych doprowadziły do wyższych kosztów zadłużenia i ogólnego wzrostu wymagań dotyczących zwrotów, co zostało częściowo zrównoważone silnym wzrostem czynszów. Pomimo takich wyzwań P3 odnotowało solidne wyniki operacyjne i finansowe. Wpływ naszych działań związanych z przejęciami i rozwojem przyczynił się do wzrostu wartości portfela do 9 miliardów euro, kompensując zbycia i rewaluacje”.

Thilo Kusch, CFO P3 Logistic Parks, dodał: „P3 odnotowało w 2023 roku solidne wyniki finansowe z lepszą marżą EBITDA na poziomie 83%, co odzwierciedla strategiczne działania firmy, skupiające się na wzroście, skutecznym ponownym wynajmie i efektywności operacyjnej. Pomimo pełnego wyzwań otoczenia gospodarczego w 2023 roku P3 była w stanie zaciągnąć dług o wartości ponad 2 miliardów euro, co w połączeniu z ciągłym wsparciem naszego akcjonariusza zapewnia mocną płynność i solidne podstawy finansowe ze stabilnym wskaźnikiem LTV na poziomie 46,3%. Po zakończeniu roku z sukcesem wyemitowaliśmy niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 600 milionów euro. Popyt był bardzo duży, a portfel zamówień, składający się z ponad 150 inwestorów, miał ponad pięciokrotną nadsubskrybcję”.

Najważniejsze wydarzenia finansowe w 2023 r.

 • Korzystna sytuacja na rynku najemców wraz z ostrożnym i proaktywnym zarządzaniem portfelem pozwoliły P3 utrzymać wysoki poziom obłożenia wynoszący 97% (2022: 98%) i rosnące poziomy czynszów, a także rekordowy poziom indeksacji, ponieważ 96% umów najmu uwzględnia inflację.
 • Wzrost dochodu operacyjnego netto o +19% do 423 mln euro (2022: 357 mln euro) spowodowany silnym wzrostem o +6% w porównaniu z analogicznym okresem, nabyciami i zakończonymi inwestycjami.
 • Marża EBITDA wzrosła do 83%, a EBITDA do 359 mln euro (2022: 81% i 295 mln euro) w wyniku powiększenia portfela i skupienia się na wydajnych procesach.
 • Wartość portfela wzrosła do 9 miliardów euro (2022: 8,3 mld euro) w wyniku przejęć i projektów rozwojowych, które zrównoważyły przeprowadzone sprzedaże i rewaluacje.
 • Stosunkowo niska – 3,2% rewaluacja portfela operacyjnego w ujęciu porównywalnym w wyniku wzrostu rentowności na całym rynku, częściowo skompensowana wzrostem ERV o 5,4%.
 • Stała dynamika działań rozwojowych, czyli 20 projektów w budowie o łącznej powierzchni ~740 tys. m² GLA, w tym 69% z umowami typu pre-let i kolejne ~530 tys. m² GLA w planach. Dodatkowo w trakcie realizacji są trzy projekty typu forward funding, stanowiące w sumie kolejne ~80 tys. m² GLA.
 • W sierpniu P3 weszła na rynek brytyjski i obecnie zarządza tam aktywami logistycznymi o łącznej powierzchni 160 tys. m².
 • Wysoka płynność, dostępny RCF w wysokości 700 mln euro.
 • W lutym 2024 r. udana emisja zielonych obligacji o wartości 600 mln euro ze spreadem kredytowym wynoszącym 207 punktów bazowych i stałym kuponem wynoszącym 4,625%.

Materiały dodatkowe

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe P3 za rok 2023 można przejrzeć  tutaj
 • Zaktualizowaną prezentację dla inwestorów z marca 2024 r. można obejrzeć tutaj
 • Nagrane podsumowanie wyników P3 za 2023 rok Franka Pörschke, CEO P3 Logistic Parks, można obejrzeć tutaj

Czytaj więcej na https://www.p3parks.com/investors