Szczyt BRICS – Chiny dzierżą klucz do przekształcenia grupy w prawdziwą potęgę

Większa integracja handlowa między krajami BRICS mogłaby w opinii Allianz Trade zwiększyć znaczenie grupy daleko poza jej wagę gospodarczą lub finansową. Kraje BRICS to około 42% światowej populacji, 26% światowego PKB i 18% międzynarodowego popytu (Wykres 1). Pomysłodawca skrótu BRICS, Jim O’Neill, zapytał niedawno, jakie znaczenie miałby ten “klub” bez jednej z największych gospodarek świata. W 2022 r. Chiny odpowiadały za 53% handlu wewnątrz BRICS. Chociaż udział „BRIS” (tj. BRICS z wyłączeniem Chin) w światowym PKB wynosi zaledwie 8%, a jego udział w światowym popycie tylko 7%, bilans handlowy Chin z BRIS był ujemny o 4 mld USD w 2022 r., co pokazuje, jakie korzyści czerpie mistrz światowego handlu dobrami przemysłowymi z handlu ze swoimi partnerami BRIS. W istocie, grupa BRIS jest szczególnie mocna w eksporcie surowców i półproduktów, które są kluczowe dla chińskiego sektora produkcyjnego.

Wykres 1: Udział krajów BRICS w światowym imporcie i udział odpowiednich towarów (% ogółu)

  

Źródła: ITC Trade Map, obliczenia Allianz Research

Chiny dzierżą klucz do wyniesienia grupy na czoło światowej gospodarki. Patrząc na komplementarność handlową krajów BRICS, tj. średni udział partnera (partnerów) w imporcie i eksporcie danego kraju w porównaniu z resztą świata, jasne jest, że podgrupa BRIS znacznie bardziej polega na Chinach w zakresie eksportu i importu niż odwrotnie (Wykres 2). Porównując komplementarność handlową BRICS z komplementarnością Niemiec w stosunku do UE (tj. strefy wolnego handlu), różnica jest wymowna. Otwarcie przez Chiny swoich rynków na kraje BRIS, zwiększenie przepływów inwestycyjnych w ramach grupy oraz zmniejszenie ogólnych taryfowych i pozataryfowych barier handlowych to niezbędne kroki, jeśli grupa chce robić prawdziwe interesy.

Wykres 2: Komplementarność handlowa w handlu wewnątrz BRICS oraz handlu Niemiec z UE-27

Legenda: Share of exports – Udział eksportu; Share of imports – Udział importu; Germany – Niemcy; India – Indie; Russia – Rosja; South Africa – RPA; Brazil – Brazylia; China – Chiny

Źródła: ITC Trade Map, Allianz Research

Zwiększenie komplementarności handlowej w ramach grupy mogłoby w opinii Allianz Trade przynieść szacunkowy efekt w wysokości 1,8 bln USD, czyli mniej więcej podwojenie obecnej wartości. Czynniki wspomagające obejmują utworzenie strefy wolnego handlu; integrację łańcuchów wartości wykraczających poza handel towarami; poprawę infrastruktury; chęć rezygnacji z niektórych dochodów fiskalnych z barier taryfowych, aby umożliwić ekspansję sektorów o wartości dodanej, a co za tym idzie całej gospodarki, oraz przyjęcie, jak ostatnio postulowano, wspólnej waluty. Chociaż jest to symulacja długoterminowa, niemniej jednak jest to ważne zjawisko do monitorowania, biorąc pod uwagę istniejące zależności podażowe.

Wykres 3: Potencjalne zyski handlowe między krajami BRICS dzięki lepszym warunkom handlowym

Legenda: USD trillion – bilion USD; Additional trade – Dodatkowy Handel; Kraje – patrz poprzedni wykres.

Źródła: ITC Trade Map, Allianz Research