ID Logistics dla CSR – pierwsze podsumowanie i postępy w realizacji strategii

  • W 2021 r. ID Logistics wyznacza 10 kluczowych celów w obszarze CSR
  • W 2022 r. 9 z 10 celów jest realizowanych zgodnie z planem, lub go wyprzedza

    ID Logistics wyprzedza harmonogram w kluczowych obszarach:  zmniejszenie wypadkowości  i  redukcja śladu węglowego, z wyłączeniem kompensacji

Katowice, 22 listopada 2022 – ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowuje postępy w realizacji strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), rok po jej ogłoszeniu i wyznaczeniu 10 celów.

Eric Hémar, prezes i CEO ID Logistics, mówi: „Rok po ogłoszeniu celów CSR, ID Logistics jest na najlepszej  drodze do ich osiągnięcia, gdyż 9 z 10 celów realizowanych jest zgodnie z założeniami planu działań do 2030 roku, a nawet go wyprzedza. Grupa, od początku zobowiązana do odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia, dołoży wszelkich starań, aby stać się jednym z wiodących graczy CSR“.

3 FILARY STRAGEGII

Strategia CSR Grupy ID Logistics opiera się na 3 filarach: społecznym, środowiskowym  i socjalnym.

  • Ukierunkowani na kwestie społeczne: promocja awansów wewnętrznych, integracji i zmniejszenia wypadkowości w pracy (cel: – 40% w 2027 vs. 2018)

ID Logistics wspiera awans społeczny pracowników, jednocześnie promując integrację osób z niepełnosprawnością i różnorodność. Ma być wzorem w branży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z kluczowych celów jest zobowiązanie do zmniejszenia wskaźników wypadkowości o 40% do 2027 r. dla wszystkich pracowników, etatowych i tymczasowych. Firma rozszerzyła program szkoleń wewnętrznych, prowadzi stałe pomiary i kontrolę wskaźników, wdraża też rozwiązania technologiczne, opracowane przez zespoły ds. innowacji.

  • Ukierunkowani na środowisko: zmniejszenie zużycia mediów i ilości odpadów (cel: redukcja o 40% śladu CO2 w magazynach w zakresie 1 i 2 w 2030 vs. 2018)

Grupa wdraża politykę, której celem jest zmniejszenie zużycia energii i generowania odpadów oraz redukcja śladu węglowego z działalności o 40% do 2030 r., z wyłączeniem kompensacji. Każdy dyrektor magazynu może zidentyfikować czynniki wspierające redukcję emisji CO2 i porównać je z innymi oddziałami. ID Logistics zmniejsza zużycie energii zgodnie ze specyfiką obiektów i dąży do dekarbonizacji miksu energetycznego. Na etapie przetargów i przedłużania umów proponuje klientom rozwiązania niskoemisyjne.

  • Ukierunkowani na społeczność lokalną

Grupa zachęca do realizacji inicjatyw lokalnych, w oparciu o wartości: Przedsiębiorczość i Wsparcie. Przykłady projektów: utworzenie w Brazylii organizacji pozarządowej IDEBRA, wspierającej edukację młodzieży w fawelach, zawarcie we Francji partnerstwa ze stowarzyszeniem promującym kulturę wśród młodych ludzi z trudnych środowisk, podpisanie umowy z AGEFIPH, na rzecz integracji w magazynach pracowników z niepełnosprawnością. Firma realizuje tego typu projekty w krajach, gdzie jest obecna.

10 CELÓW – POSTĘPY I REALIZACJA

  • Społeczny

1. Kodeks Etyki  realizacja przed terminem: 100% członków krajowych komitetów wykonawczych zostało przeszkolonych w 2021 r;

2. Kodeks dla Dostawców Usług zgodnie z założeniem: 90% dostawców z Francji i Hiszpanii podpisało  dokument do końca 2021 r.;

3. Zdrowie, bezpieczeństworealizacja przed terminem: redukcja wskaźników częstości i ciężkości wypadków o 33% i 45% w 2021 vs. 2018. Zakładane jest zmniejszenie tych wskaźników o 40% do 2027 r., dla wszystkich pracowników;

4. Pracownicy z niepełnosprawnościami do nadzoru: wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością spadł o 15%, co pokazuje różnorodność podejścia i zmiany w strukturze zatrudnienia w różnych krajach, a także sposób zarządzania priorytetami CSR. We Francji wskaźnik zatrudnienia w 2021 r. na poziomie 4,6% oznacza wzrost o 9% vs. 2018 r.;

5. Awans wewnętrznyzgodnie z założeniami: 60% menadżerów magazynów objęło stanowisko w wyniku awansu wewnętrznego

  • Środowiskowy

6. Odpadyzgodnie z założeniami: poprawa wskaźnika sortowania odpadów o 12 punktów od 2018 r;

7. Zobowiązania wobec klientazgodnie z założeniami: ponad 10% magazynów zainicjowało projekt środowiskowy we współpracy z klientem;

8. Ślad węglowyrealizacja przed terminem: obniżenie emisji CO2 z działalności logistycznej w przeliczeniu na przygotowaną paletę o 24%, w zakresach 1 i 2 w 2021 vs. 2018, z wyłączeniem  kompensacji. Celem jest redukcja wskaźnika o 40% do 2030 r.;

9. Energiazgodnie z założeniami: zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na mkw. o ponad 6%.

  • Socjalny

10. Zaangażowanie lokalne realizacja przed terminem: 100% krajów, w których Grupa prowadzi działalność, zainicjuje projekty z udziałem społeczności lokalnych do 2025 r.

Agata Głąbińska, Manager CSR, ID Logistics Polska, podsumowuje realizację strategii CSR w Polsce: „Ten  rok wdrażania strategii CSR przyniósł wiele nowych doświadczeń i wyzwań. Rozpoczęliśmy realizację określonych dla naszego oddziału celów, choć przyszło nam działać w niełatwym kontekście. Wydarzenia roku 2022 uświadomiły nam jak mocno w podejściu CSR zakorzenione są nasze wartości. Wybuch wojny w Ukrainie zmobilizował nas i klientów do organizacji pomocy kolegom i współpracownikom oraz wsparcia fundacji niosącym pomoc uchodźcom. Wzrost cen nośników energii przyśpieszył prace nad szukaniem innowacyjnych rozwiązań w celu ograniczania zużycia i korzystania z bardziej zrównoważonych źródeł. Poprawiliśmy bezpieczeństwo w magazynach, co pokazuje spadek wskaźników wypadkowości i zorganizowaliśmy szereg szkoleń dla pracowników, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i potencjał rozwoju w organizacji. Plan szkoleń będzie uzupełniony o nowe moduły i kontynuowany. W kolejnym roku wyzwaniem będzie dla nas, oprócz zmniejszenia zużycia mediów, weryfikacja założeń gospodarki odpadami; już dziś skutecznie segregujemy odpady, umożliwiając ich późniejszy odzysk, teraz zamierzamy ograniczać ich powstawanie. Kluczowym dla nas obszarem będzie zwiększenie różnorodności w zatrudnieniu, szczególnie umożliwienie pracy i pomoc w integracji osób z niepełnosprawnościami“.

Spójność strategii ID Logistics oraz monitorowanie postępów i wskaźników CSR zostały pozytywnie przyjęte i wpłynęły na poprawę ocen pozafinansowych agencji ratingowych. MSCI przyznała ID Logistics ocenę A.

KOLEJNY ETAP 

Za zarządzanie strategią CSR odpowiada Dyrekcja CSR, a nadzór nad realizacją sprawuje Komitet Wykonawczy Grupy. Wszystkie oddziały mają wyznaczone cele i zobowiązały się do ich wdrażania. Od 2022 r. wyniki realizacji celów CSR są  uwzględniane w kalkulacji zmiennego wynagrodzenia menedżerów i dostosowane do wysokości stawek każdej funkcji. Tam, gdzie cele zostały już zrealizowane, Grupa dokona przeglądu założeń i zwiększy ambicje. ID Logistics sprawdza możliwości zaangażowania się w inne obszary i projekty, jak np. SBTi (inicjatywa na rzecz walki z globalnym ociepleniem).

Dodatkowe informacje na temat założeń i realizacji strategii CSR ID Logistics, dostępne są na: 

https://www.id-logistics.com/en/type_document/investor-presentations/

ID LOGISTICS NA ŚWIECIE

ID Logistics, zarządzany przez Erica Hemara, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na poziomie 1,91 mld EUR w 2021 r. ID Logistics zarządza 364 magazynami w 18 krajach, w tym ponad 8 mln mkw. powierzchni magazynowej w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 27,6 tys. pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym. Rozwijając podejście społeczne i prośrodowiskowe przez wdrażanie już od momentu powstania w 2001 roku wielu autorskich projektów, Grupa angażuje się w ambitne działania na rzecz CSR. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym Euronext w Paryżu, Compartment A (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID LOGISTICS POLSKA S.A.

ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe), FMCG, e-commerce, kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw.

W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 16 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 670 tys. mkw., posiada też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ponad 5,5 tys. osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. ID Logistics Polska, w oparciu o cele globalnej strategii CSR Grupy, kieruje się zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na:  www.id-logistics.com/pl.