Likwidacja firmy nie musi być długa i bolesna

W 2022 roku likwidację działalności ogłosiły 5854 spółki kapitałowe (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością). Do 30 czerwca tego roku likwidacji było 3183. 2023 rok zapowiada się więc rekordowo w tej ponurej statystyce. Większość właścicieli likwidowanych firm nie wie jednak, że postępowanie upadłościowe oraz likwidacja nie musi być długim i męczącym procesem.

Jednym ze sposobów likwidacji przedsiębiorstwa jest tzw. pre-pack (przygotowana likwidacja), szeroko rozpowszechniony już od wielu lat między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie. W Polsce możliwość skorzystania z pre-pack’u pojawiła się 1 stycznia 2016 r. wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, wprowadzającej szereg zmian w prawie upadłościowym. W praktyce, pre-pack to sprzedaż przedsiębiorstwa, lub jego części, w ramach postępowania upadłościowego, na warunkach zatwierdzonych przez sąd.

Nowy właściciel upadającej firmy

Pre-pack polega na tym, że przedsiębiorstwo, które rozpoznaje u siebie przesłanki do złożenia wniosku o upadłość, szuka nowego właściciela. A więc przedsiębiorstwo bądź jego wierzyciel, w momencie składania do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości wskazuje podmiot, który jest zainteresowany zakupem. Dzięki temu zachowana jest ciągłości działania firmy, ale już w nowej strukturze właścicielskiej.tłumaczy Joanna Paziewska z firmy doradczej Lege Advisors.

Aby stać się nowym właścicielem przedsiębiorstwa w pre-pack’u, trzeba być wskazanym we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Warto też uzyskać akceptację przez sąd i zawrzeć umowę sprzedaży. Niestety, wskazanie nabywcy nie oznacza, że na pewno zostanie on właścicielem przedsiębiorstwa.

Szybki proces sprzedaży

Jedną z większych zalet pre-pack’u jest szybki proces sprzedaży w porównaniu z postępowaniami upadłościowymi prowadzonymi w sposób tradycyjny. Te ostatnie mogą trwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Biorąc pod uwagę sprawy ze złożonym wnioskiem o pre-pack w latach 2016 – 2017, czas oczekiwania na wydanie postanowienia, od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wahał się pomiędzy 23 a 461 dni. Najczęściej jest to około 7 miesięcy. przekonuje Joanna Paziewska z Lege Advisors.

Według art. 56e. ust. 1. Ustawy Prawo Upadłościowe: „Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia prawomocności tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały inny termin.” Natomiast Art. 56f. ust 1. Ustawy Prawo Upadłościowe wskazuje na: „możliwość wydania przedsiębiorstwa niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości.”

Korzyści dla wierzyciela, dłużnika i nabywcy

Procedura przygotowanej likwidacji jest korzystna zarówno dla dłużnika, wierzycieli jak i nabywcy. Wniosek o pre-pack prowadzi do sprzedaży majątku nabywcy wskazanemu przez dłużnika unikając znacznych kosztów postępowania upadłościowego. Dzięki czemu może dojść do zbycia przedsiębiorstwa po cenie niższej niż łączna cena składników przedsiębiorstwa, ale zaspokajając wierzycieli w większym stopniu.